Eneco: De toekomst van de warmtesector is veelbelovend!

Herman ExaltoHerman Exalto, directeur Eneco Warmte en Koude

Wat vindt u van de nieuwe Warmtewet?

Met de Warmtewet reguleert de overheid de tarieven en wordt bijgedragen aan meer transparantie en gelijkschakeling van iedereen die op een warmtenet is aangesloten. De impact zal voor specifieke groepen consumenten verschillend zijn en daarom zal bij de invoering door de overheid en de warmtebedrijven gezamenlijk veel aandacht moeten worden besteed aan de communicatie richting consument.

Hoe ziet uw ideale publiek-private samenwerking eruit, en hoe ziet u uw rol hierin?

Het is uitstekend dat overheid en private sector de handen ineen slaan. Zeker rondom een primaire levensbehoefte als warmte. De positie van de overheid is ook volkomen logisch omdat verduurzaming van warmte een enorme rol kan spelen in de milieudoelstellingen van Nederland. Van belang is dat de overheid haar rol beperkt tot facilitator en schepper van gunstige randvoorwaarden voor de verdere ontplooiing van warmtelevering. Bijvoorbeeld als mogelijk eigenaar van warmte-infrastructuren en dan met name het hoofdtransport. De overheid kan daarin bijvoorbeeld helpen door te anticiperen op de groei van warmtelevering. Dat is dan bewust gecreëerde overcapaciteit die niet direct gedekt wordt door inkomsten uit warmtelevering. In andere situaties pakt de overheid deze brede infrastructurele rol op. Bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen, kanalen, dijken, bruggen, etc.

In onze ogen mag de overheid geen verstorende invloed hebben op de marktwerking. Warmte-opwek, warmte-inkoop en -levering is het terrein van ondernemingen. Stimulering van de aansluiting van woningen en bedrijven op het warmtenet is ook een mooie rol van overheden. Risico’s van warmte leverende marktpartijen zoals Eneco worden ineens overzienbaar indien overheden garanties verstrekken rond uitbreiding van het aantal aansluitingen op wijkniveau. Denk hierbij aan het afgeven van bepaalde garanties op de snelheid waarin een (woon)wijk zich ontwikkelt.

Welke toekomst ziet u voor warmte in de bestaande bouw en energieneutrale nieuwbouw?

Warmte is een zeer effectieve en goedkope manier om snelle slagen te maken in de reductie van CO2-uitstoot in de bestaande bouw. In de energie neutrale nieuwbouw is de rol van alleen warmte mogelijk beperkter. Oplossingen als Warmte en Koude Opslag (WKO), waarin warmte en koude gebalanceerd worden aangeboden zijn daar mogelijk eerder de logische keuze.

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector in het algemeen?

Die zien wij veelbelovend! Wanneer iedereen zich echt goed realiseert dat met warmte enorme slagen kunnen worden gemaakt in de duurzaamheidsambities van Nederland, dan zullen we een grote versnelling in de groei van warmtenetten zien. Cruciaal hierbij is dat de ondersteunende regelgeving op orde komt die de duurzaamheid van warmte in ‘labels’ en opwekrendement waardeert. Dat zal er toe leiden dat de waarde van warmte volledig wordt meegenomen in de investeringsbeslissing van de vastgoedsector en woningcorporaties. Voor het eerste ligt er een duidelijke taak voor de overheid. Het is daarna aan de warmtebedrijven om potentiële klant te overtuigen van de waarde van warmte.


Sonja van VoorenSonja van Vooren, Programma Manager Eneco

Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector?

Circa 40% van de primaire energie in Nederland wordt gebruikt voor warmte, terwijl maar 24% voor elektriciteit wordt gebruikt. Van het totale warmteverbruik in Nederland (1300 PJ) is 40% voor de industrie en 40% voor de gebouwde omgeving. Als we de veelal hoge temperatuur restwarmte van de industrie en andere duurzame bronnen gebruiken om de gebouwde omgeving te verwarmen is dat een hele slimme manier om met elkaar in Nederland de duurzame ambities waar te maken.

De warmtesector kan een cruciale bijdrage leveren in het verduurzamen van Nederland, met name in de gebouwde omgeving. De overheid kan een bijdrage leveren door dit proactief te stimuleren. In vergelijking met omliggende landen is het aandeel van warmte kleiner dus de potentie groter.

Hoe begin je aan een dergelijk project? Wat zijn essentiële randvoorwaarden om te (kunnen) starten?

Je begint met een idee. Dat bespreek je met belangrijke stakeholders die het idee aanvullen en verrijken. Vervolgens ga je samen op weg. Wij hebben gekozen voor een multidisciplinaire en ‘multi-company’ projectaanpak. Iedereen brengt zijn kennis en ideeën in, en met elkaar ontwikkelen we de noodzakelijke ‘deliverables’. Die beproeven we in de praktijk. Pas als we zekerheid hebben over de haalbaarheid zowel technisch/economisch maar ook over het gemeenschappelijk draagvlak gaan we over tot implementatie. Decentraal, of zelfs lokaal warmte maken en aan elkaar leveren kan alleen een succes worden als je samen werkt!

Wat zijn de belangrijkste lessen uit het B-driehoek project?

De warmteketen optimaliseren en transformeren lukt alleen als alle stakeholders (producent, distributeur en klant) samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat vereist openheid, transparantie en vertrouwen. Het mooie is dat we van elkaar het meeste leren en met elkaar het snelst de gewenste resultaten behalen. Tuinders weten net zoveel van energie als van hun teeltproducten en snappen hoe de markt werkt en zich ontwikkelt. Een ideale groep om mee samen te werken.


Nationaal WarmtecongresNationaal Warmte Congres

Herman Exalto enSonja van Vooren verzorgen tijdens Het Nationaal Warmte Congres een sprekersbijdrage. Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Ook dit jaar staat het programma in het teken van actualiteiten, zoals de invulling van de warmtewet, rol van warmte in de energieneutrale nieuwbouw.
Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus.

Meer informatieover het 2-daagse programma, alle sprekers en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website van het Nationaal Warmtecongres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *