Tips voor controllers in 2014

2014 is inmiddels alweer in volle gang! Waarschijnlijk heeft u ook dit jaar weer een aantal wensen en doelen voor uzelf geformuleerd. Of wellicht bent u nog zoekende naar het juiste pad om te bewandelen. Rob Schapink, hoofddocent van de opleiding Project Control, zet in ieder geval zijn drie belangrijkste tips/onderwerpen voor u als controller op een rij.

Drie onderwerpen (tips) vooral van belang voor ‘de’ controller:

  1. Aandacht voor de efficiency van de financieel-economische functie.
  2. Aandacht voor de integriteit van processen en besluitvorming in de organisatie.
  3. Aandacht voor de toegevoegde waarde van de beschikbare (management-) informatie.

Toelichting:

Allereerst is het gevaarlijk om te spreken over ‘de controller’. Zoals vakgenoten weten kentde praktijkinvulling van het beroep grote verschillen. Afhankelijk van soort, omvang en structuurorganisatie en de ruimte die u van uw direct leidinggevende krijgt. Binnen Nederland hebbenwe nog grote verwachtingen van de controller als business partner. Internationaal gezien is derol vaak meer puur gericht op de financieel-economische data en minder op het adviseren. Tochzijn de hierboven genoemde tips redelijk toepasbaar dwars door de verschillende situaties. Ookin 2014 is er vanwege de economische perikelen nog steeds druk op het kostenniveau van organisatiesen dus ook op de bezetting van de financieel-economische functie. Als de man met de zeis bij uwafdeling langskomt, weet u dan hoe u op opgelegde bezuinigingen gaat reageren? Is toch handigerom daar zelf alvast over na te denken, voordat u wordt ‘overvallen’.

Wat zijn de werk veroorzakersvoor de financiële afdeling binnen uw organisatie? Sommige zaken kunnen misschien simpeler als
het achterliggende primaire proces ook wil veranderen.Met aandacht voor integriteit bedoel ik hier twee richtingen: Bewaking van de (geautomatiseerde)processen gericht op betrouwbare gegevens en informatie (adequate AO, Administratieve Organisatie) en aandacht voor de integriteit van (management) beslissingen. De eerste (AO) kan op orde zijn, maar wordt in de praktijk soms ‘overruled’ door besluitvorming van boven. Waar ligt uw grens? Wat zijn de (financieel) gevoelige processen in uw organisatie en hoe hoog schat u het risico in dat er wordt gelopen, gezien de besluitvorming? Bijvoorbeeld: Voor de kostenregistratie van projecten in uw organisatie is op zich een duidelijke structuur opgezet. Maar in de praktijk wil men er (met stilzwijgende toestemming van boven) nog wel eens van afwijken. Wat is volgens u nog aanvaardbaar, waar ligt de grens? Wacht u totdat u verrast wordt, of zet u vooraf de grenspalen neer?

De mogelijkheden van (management-) informatie nemen nog steeds toe. De vraag is wat er inuw organisatie nodig en bruikbaar is. De kloof tussen wat leiding wil en zou moeten gebruikenenerzijds en wat er technisch haalbaar is anderzijds, blijft nog steeds actueel. Daar kunt u eenbelangrijke rol in spelen. Pas op met het ongevraagd aanbieden wat er technisch mogelijk is.Bespreek met betrokkenen (informatie gebruikers) wat er in hun werk, processen belangrijk isen vervolgens of en welke informatie daar een rol in kan spelen. Niet alles wat belangrijk iskan worden vertaald in een meetbare indicator.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *