Actuele juridische ontwikkelingen

Hetvakblad Juridisch up to Date zet elke 2 weken het meest relevante juridische op een rij. Een greep uit het nieuws van deze week:

 • Verkeerde declaraties in de zorg

  Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein heeft van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete van 2,5 miljoen euro gekregen wegens niet correct declareren. De NZa was in 2013 een onderzoek gestart wegens signalen van mogelijk niet correct declareren van vier zorgtrajecten. Het St. Antonius Ziekenhuis liet daarop een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van 24,6 miljoen euro aan niet correcte declaraties. Dit bedrag betaalde het ziekenhuis aan de zorgverzekeraars terug. De verkeerde declaraties werden verstuurd in de periode van 2008 tot en met 2012. Het ging om jaarlijks 1% van de omzet (www.nza.nl/publicaties).

 • Bescherming persoonsgegevens

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) concludeerde op 5 februari2014 dat de Belastingdienst in 2013 in strijd met de wet inkomensgegevens van alle huurders in Nederland heeft gebruikt voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Sinds 2013 mogen woningcorporaties de huur voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen jaarlijks extra verhogen. Uit onderzoek bleek dat de Belastingdienst alle huurwoningen had opgenomen in een speciaal voor de gegevensverstrekking aan verhuurders aangemaakt bestand terwijl de inkomensafhankelijke huurverhoging niet voor alle huurwoningen geldt. Zo is deze niet van toepassing op huurhuizen in de vrije sector en op huurwoningen waarvoor al de maximale huurprijs wordt betaald. Het CBP concludeerde dat ten minste twaalf procent van de woningen (350.000 geliberaliseerd verhuurde woningen) niet in het bestand opgenomen had mogen worden. De gegevensverwerking in 2013 was daarom bovenmatig en de werkwijze onrechtmatig (www.cbpweb.nl).

 • Nederlanderschap

  Op 24 januari 2014 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap bij de Tweede Kamer ingediend, waarmee onder meer de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap worden verlengd. Voor de verlening van het Nederlanderschap geldt in beginsel de eis dat de betrokkene onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek tenminste vijf jaar legaal zijn hoofdverblijf in Nederland heeft. Deze eis wordt in het wetsvoorstel verlengd tot zeven jaar. Verder wordt een aantal uitzonderingen op deze termijn geschrapt (Kamerstukken II 2013/14, 33 852 (R2023).

 • Postcodediscriminatie

  In een advies over premiedifferentiatie op basis van postcode bij een overlijdensrisicoverzekering heeft het College voor de Rechten van de Mens op 29 januari 2014 vastgesteld dat de premie wordt gebaseerd op het gemiddelde inkomen in het postcodegebied waar de verzekerde woont. Reden is dat de hoogte van het inkomen een indicatie geeft van iemands levensverwachting. Als sprake is van een laag gemiddeld inkomen betaalt een verzekerde meer premie voor dezelfde verzekering dan bij een hoog gemiddeld inkomen. Het College concludeert dat dit niet leidt tot discriminatie van mensen met een laag inkomen en/of van mensen van niet-westerse afkomst (www.mensenrechten.nl/publicaties).

 • Redelijke termijn

  De redelijke termijn die als uitgangspunt geldt voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen die bestaan uit een bezwaarprocedure en twee rechterlijke instanties, is uniform bepaald op vier jaar. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Afdeling rechtspraak van 29 januari 2014. De uitspraak is gedaan door een zogenoemde grote kamer die bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de presidenten van de CRvB en het CBb en een lid van de Hoge Raad die tevens staatsraad in buitengewone dienst zijn en een staatsraad van de Afdeling. Het was de eerste keer dat een bestuursrechtelijke grote kamer een uitspraak deed. Wel is in een overgangsregeling voorzien (ABRvS 29 januari 2014, zaaknummer 201302106/1).

 • Voetbalvandalisme

  Op 5 maart 2014 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht wijzigt in verband met voetbalvandalisme en ernstige overlast. Het wetsvoorstel geeft de burgemeester extra bevoegdheden om voetbalvandalisme en andere vormen van ernstige overlast tegen te gaan. Deze extra bevoegdheden komen kort na de bestaande bevoegdheden (ook wel aangeduid als de ‘Voetbalwet’) die op 1 september 2013 zijn ingegaan. Deze bestaande bevoegdheden omvatten het gebiedsverbod, het groepsverbod en de plicht om zich te melden op het politiebureau tijdens een wedstrijd. Met het wetsvoorstel wil de regering bereiken dat de burgemeester voortaan ook een gebiedsverbod, groepsverbod of meldingsplicht kan opleggen als iemand een stadionverbod heeft gekregen van de voetbalclub of de KNVB (Kamerstukken II 2013/2014, 33 882).

 • Waterschapsverkiezingen

  Op 28 januari 2014 heeft de Eerste Kamer het voorstel van Wet aanpassing waterschapsverkiezingen zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Kieswet en de Waterschapswet. Op grond van negatieve ervaringen bij de laatste verkiezingen acht de regering het wenselijk een aanpassing aan te brengen in de manier en het tijdstip van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de categorie van ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap. De methode van briefstemmen wordt vervangen door de methode van stembusverkiezingen, waarbij deze verkiezingen gelijktijdig worden gehouden met de verkiezing van de leden van Provinciale Staten in 2015 (wetsvoorstel 33 719).

Bekijk de volledige inhoudsopgave van Juridisch up to Date


Geen belangrijk juridisch nieuws missen?

Neem nu een (proef)abonnement op Juridisch up to Date. Of download een gratis proefnummer

Over Haitske Daniels

Bekijk ook

‘Bedrijfsjurist: marathonloper wordt sprinter’

Als de wereld verandert, moet het recht mee – en dus ook de bedrijfsjurist. Anton-Pieter …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *