Onderzoek bereidt gemeenten voor op AMvB bodemenergie

In juni 2013 gaat de AMvB Bodemenergie in en worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van 20 partijen is vandaag een onderzoek gestart om de kansen en risico’s van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat leveren de systemen op als je kijkt naar energiebesparing, CO2-reductie en -rendement? En welk risico lopen andere bodemgebruikers als bijvoorbeeld kleilagen doorboord worden?

De ontwikkeling en toepassing van gesloten bodemenergiesystemen heeft de afgelopen 20 jaar een grote vlucht genomen. Naar schatting waren er in 2011 zo’n 40.000 lussen in de Nederlandse bodem. De verwachting is dat die groei toeneemt naar circa 80.000 systemen in 2020. Deze ontwikkeling en toepassing is aan lokale en provinciale overheden bijna onopgemerkt voorbijgegaan. Behalve voor provinciale milieuverordeningsgebieden waren er geen vergunningen nodig en gold er geen meldingsplicht.

AMvB Bodemenergie
Met ingang van 1 juli 2013 verandert de situatie. Dan treedt de AMvB Bodemenergie in werking en geldt een vergunning- en/of meldingsplicht voor gesloten systemen. Gemeenten treden op als bevoegd gezag. Gesloten systemen moeten vanaf dat moment voldoen aan technische en energetische eisen om watervoerende bodemlagen te beschermen en verwachte rendementen – en daarmee de beoogde CO2-reductie – daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Speerpunten van het onderzoek
Om ervoor te zorgen dat gemeenten goed voorbereid zijn op de nieuwe wet, zijn IF Technology BV, Groenholland BV en KWR Watercycle Research Institute in opdracht van het ministerie van I&M, IPO, een groot aantal gemeenten en de Nederlandse drinkwaterbedrijven een onderzoek gestart. Dit onderzoek kent een aantal thema’s, namelijk: de kansen van de systemen (groeimarkt, bijdrage aan Europese duurzaamheidsdoelstellingen), de risico’s voor de bodem (gebruik van koelmiddelen, doorboren van kleilagen) en de thermische effecten gekoppeld aan het rendement. Tot slot wordt gemodelleerd welke effecten gesloten bodemenergiesystemen kunnen hebben op nabij gelegen warmte- en koudeopslagsystemen (WKO) en vice versa. Het onderzoek wordt afgerond met een openbare workshop in 2013. IF Technology is ook betrokken bij de cursus Bodemenergie.

Participeren in het onderzoek?
Gemeenten of andere partijen die actief willen participeren in het onderzoek kunnen zich nog tot 31 december aanmelden bij IF Technology. Je kunt dan de drie workshops bijwonen en wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en inzichten rond gesloten bodemenergiesystemen zodat je goed bent voorbereid op de AMvB bodemenergie.

Betrokken partijen
Initiatiefnemers:
• IF Technology BV
• Groenholland BV
• KWR Watercycle Research Institute

Financiers en deelnemende partijen:
• Interprovinciaal Overleg Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Nederlandse drinkwaterbedrijven via het bedrijfstakonderzoek
• Zeeuwse gemeenten
• Gemeente Delft
• Gemeente Zutphen
• Gemeente Veenendaal
• Gemeente Wageningen
• Gemeente Den Bosch
• Gemeente Breda
• Bodemenergie.nl

Overige betrokken partijen:
• Terratech
• RIVM
• Thermoplus
• KEI-advies
• Dutch HP Association

Wat zijn gesloten bodemenergiesystemen?
Bij gesloten systemen zit er een kunststof buis in de bodem met een vloeistof (glycol) die de temperatuur van de bodem aanneemt, zo’n 11 graden. Het succes van gesloten systemen komt voort uit het feit dat bodemwarmtewisselaars – in combinatie met warmtepompen – duurzaam zijn.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *