Sneak preview workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken

Voorafgaand aan de workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken‘ hebben we de sprekers gevraagd een voorproefje te geven op hun presentatie en de problematiek. Een kleine greep:

Politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparken
Aaldert ten Veen (partner Stibbe) en Martijn ten Klooster (adviseur Pondera Consult, windpark NOP):
Voor de realisatie van windparken is besluitvorming door alle betrokken bevoegde gezagen noodzakelijk en is het veelal wenselijk dat de besluiten onherroepelijk zijn voordat vervolginvesteringen worden gedaan. De procedurefase is complex aangezien een besluit moet worden genomen over de feitelijke locatie van een windpark met regels over de toegestane activiteiten (grootte van de windturbines, elektrische werken, civiele werken De complexiteit zit in de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van windparken waardoor het maken van keuzes over bijvoorbeeld locatie, aantal turbines, turbinetype, etc., zowel voor de overheid als de ontwikkelaar moeilijk is. Bovendien is veelal sprake van bezwaar en beroep. Contracten worden veelal pas gesloten nadat de vergunningen zijn verleend vanwege de onzekerheid in de fase. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn daarom van groot belang. En natuurlijk het maken van keuzes, zonder flexibiliteit op te geven en risico´s te introduceren.

Sjoerd Harkema (aandachtsveldsecretaris windenergie Commissie m.e.r.): Het beantwoorden van ‘waarom, hoeveel en waar’-vragen in m.e.r.-procedures voor RCR-projecten blijkt niet eenvoudig. De workshoppresentatie gaat in op de ervaringen van de Commissie en geeft een korte introductie op de werkwijze van de Commissie bij toetsing van een MER.

Marieke Kaajan (advocaat omgevingsrecht Stibbe) en Hein Prinsen (senior adviseur Bureau Waardenburg):
Ons verhaal zal ingaan op de mogelijke effecten van windturbines op natuur, hoe deze effecten kunnen worden gekwantificeerd (benodigde gegevens en rekenmodellen) en vervolgens hoe de effecten beoordeeld dienen te worden in het licht van de natuurwetgeving in Nederland (Nbwet, Ffwet, EHS, provinciaal beleid). In de presentatie komen voorbeelden uit de praktijk aan bod en wordt tenslotte ingegaan welke eisen bevoegd gezag aan natuurtoetsen stelt.

Energietransitie
Paul Hölscher (senior onderzoeker TU Delft): De windbelasting op een windturbine die op een waterkering gefundeerd is geeft tijdens een storm situatie sterk wisselende belastingen op de waterkering, boven op de aanwezige golfbelasting. Ook de aanwezigheid van de fundering zelf kan de golfbelasting beïnvloeden. De TU Delft doet momenteel onderzoek naar de vraag hoe groot deze invloeden zijn en hoe hiermee in het ontwerpstadium omgegaan moet worden.

Jasper Hugtenburg (H+N+S landschapsarchitecten): De commotie rond de huidige grootschalige windprojecten laat zien dat we de energietransitieis op te vatten als een volgende ontginning van het landschap. In deze workshop willen we graag de discussie aangaan hoe dit gegeven goed verankerd kan worden in de effectbeoordeling.

Paul Janssen (adviseur Pondera Consult): Akoestisch onderzoek voor omgevingsvergunning versus de methodieken in de effectbeoordeling bij (Plan)MER. Voor de omgevingsvergunning wordt in een akoestisch onderzoek bepaald of de normen op de gevel van omliggende geluidgevoelige objecten niet wordt overschreden. Voor een (plan)MER is de effectbeoordeling lastiger: alle opstellingsvarianten voldoen immers aan de norm, maar welke scoort nu beter of slechter?

Workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken
Windenergie heeft een hoge prioriteit vanuit het rijk. Om de hoge prestatienormen van 6000MW voor Wind op Land te realiseren zijn er nog veel stappen te maken.

Tijdens deze workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken’ wordt u over alle cruciale stappen in het ontwikkelen van een windpark geïnformeerd. De diverse thema’s worden integraal belicht met inhoudelijke bijdrages van de relevante stakeholders, zoals de overheid (beleidsmakers), commissie m.e.r. en initiatiefnemers.

Alle cruciale stappen komen aan bod:

  • De procedurefase: SWOL, Rijks- of provinciale coördinatieregelingen, crisis- en herstelwet, inpassingsplan en vergunningen
  • Milieueffectrapportages: hoe doorloopt u succesvol een m.e.r. voor een windpark
  • Natuur: Natura 2000-gebieden, de Flora- en Faunawet in relatie tot de haalbaarheid van windparken
  • Belangrijke thema’s voor de effectbeoordeling van windparken, o.a. waterkeringen en windturbines, landschap, geluid en radar

Het uitgebreide programma, alle sprekers en meer informatie vindt u op de website van de Workshopdag ‘Planvorming en ontwikkeling van windparken‘.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *