Actualiteiten Omzetbelasting 2013

Door: drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

Verhoging btw-tarief Woningen
Vanaf 1 oktober 2012 geldt in Nederland een algemeen btw-tarief van 21% in plaats van 19%. Voor de oplevering van woningen is echter een ruime overgangsregeling getroffen. Een ondernemer die op grond van een vóór 28 april 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een woning levert, mag op alle termijnen die vóór 1 oktober 2013 zijn vervallen nog het btw- tarief van 19% in rekening brengen.

Btw-vrijstelling medische diensten
De btw-vrijstelling voor medische diensten is per 1 januari 2013 alleen nog van toepassing indien deze diensten worden verricht door (para)medische beroepsbeoefenaren die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld op grond van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De vrijstelling geldt bovendien slechts voor zover de verrichte dienst tot het deskundigheidsgebied van de desbetreffende medische beroepsbeoefenaar behoort. De vrijstelling geldt daardoor bijvoorbeeld niet meer voor diensten op het gebied van chiropractie, osteopathie, acupunctuur en homeopathie.

Nieuwe factureringsverplichtingen voor de btw
Met ingang van 1 januari 2013 zal een aantal factureringsverplichtingen voor de btw wijzigen. Een factuur moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de EU-lidstaat waar de levering of dienst is belast. Een ondernemer mag de factureringsregels van zijn eigen land toepassen in geval de btw verlegd is naar de afnemer, of wanneer de levering of dienst volgens de Europese btw-regels belast is buiten de EU.
Daarnaast mag in sommige gevallen een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt, namelijk als de vergoeding exclusief btw niet hoger is dan € 100,- of in geval van creditnota’s.

De nieuwe factureringsregels eisen wel dat een aantal vermeldingen verplicht op de factuur moet worden gezet, te weten:

  • In geval van self billing (afnemer reikt zelf de factuur uit), de vermelding: ‘Factuur uitgereikt door afnemer’.
  • In geval de afnemer is gehouden de btw te betalen, de vermelding: ‘BTW verlegd’ of bij buitenlandse verlegdregelingen: .
  • In geval van toepassing van de bijzondere regeling voor gebruikte goederen (de zogenoemde margegoederen die vallen onder de margeregeling), de vermelding: ‘Bijzondere regeling – gebruikte goederen’.
  • In geval van toepassing van de bijzondere regeling voor kunstvoorwerpen (margeregeling), de vermelding: ‘Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen’.
  • In geval van toepassing van de bijzondere regeling voor verzamelingen of antiquiteiten (margeregeling): ‘Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’.
  • Bij toepassing van de bijzondere regeling voor reisbureaus, de vermelding: ‘Bijzondere regeling reisbureaus’.
  • In geval van de levering van een nieuw vervoermiddel: alle gegevens waaruit blijkt dat het vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is.

e-invoicing
De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) worden versoepeld. Ondernemers zijn vrij om zelf de technologie te kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de inspecteur is niet meer vereist.

Nieuwe factureringsregels: de vereenvoudigde factuur
Een van de wijzigingen per 1 januari 2013 voor de factureringsregels is de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het factuurbedrag niet uitkomt boven de honderd euro. Tot 1 januari 2013 kon dat slechts in bepaalde gevallen (taxi- en openbaar vervoer, verstrekkingen in de horeca, inruiltransacties tussen ondernemers, uitreiken van verzamelfacturen, het verstrekken van acceptgiro’s en automatische overschrijvingen). Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval worden vermeld: de datum van uitreiking van de factuur, de identiteit van de ondernemer die de prestatie verricht, de aard van de prestatie, het belastingbedrag en een eventuele verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

Commissariaten btw-belast
Vanaf 1 juli 2012 is de goedkeuring, waarbij btw-heffing achterwege bleef indien men niet meer dan vier commissariaten bekleedt, komen te vervallen. Tot 1 januari 2013 kon nog een beroep worden gedaan op de goedkeuring van voor 1 juli 2012. De nieuwe regeling houdt in dat aan de hand van de gebruikelijke criteria voor btw-ondernemerschap moet worden bepaald of er sprake is van ondernemerschap van de commissaris. Bij één commissariaat is dan in beginsel al sprake van ondernemerschap voor de btw en dient de commissaris btw aan te geven over de ontvangen commissarisbeloning.

Btw-plicht commissarissen en toezichthouders
Vanaf 1 januari 2013 wordt iedere commissaris en toezichthouder die tegen vergoeding een toezichthoudende functie vervult bij een in Nederland gevestigd bedrijf, als btw-ondernemer aangemerkt. Over de berekende vergoeding is 21% btw verschuldigd. De btw op de gemaakte kosten in verband met de uitoefening van de toezichthoudende functie is aftrekbaar. Commissarissen en toezichthouders moeten zich als btw-ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst en periodiek facturen met btw uitreiken aan het bedrijf waar zij hun functie vervullen. Indien het bedrijf waaraan gefactureerd wordt van btw is vrijgesteld of slechts een beperkt recht op aftrek heeft, vormt de gefactureerde btw een kostenpost voor het bedrijf. De vraag is wie deze btw-kosten zal dragen. Het bedrijf kan zich namelijk op het standpunt stellen dat de vergoeding inclusief btw is. Als het bedrijf, waar de commissaris of toezichthouder zijn functie vervult, de btw volledig in aftrek kan brengen, speelt deze discussie uiteraard niet.

Zolang de af te dragen btw per jaar minder is dan 1.883 euro, kan de commissaris of toezichthouder gebruikmaken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR). De btw hoeft dan niet of slechts gedeeltelijk te worden afgedragen.

Over de KOR
Een commissaris die openlijk optreed (reclame maakt) moet zich dus inschrijven en kan gezien worden als soort van consultant. Een commissaris die niet openlijk optreed en meestal gevraagd wordt (bijvoorbeeld Wim Kok) is niet inschrijfplichtig. Van verschillende kanten is het BHR de vraag gesteld of het zijn van commissaris als gevolg van gewijzigde fiscale regelgeving voortaan moet worden aangemerkt als onderneming in de zin van het handelsregister. De vraag wordt gesteld tegen de achtergrond van de intrekking van een fiscaal besluit uit 2006 dat hing onder de Wet omzetbelasting. Een besluit dat is ingetrokken per 1 juli 2012. Op grond van dit besluit werden in de hoofdregel personen met meer dan vier commissariaten aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. Doordat het besluit niet in overeenstemming was met Europese regelgeving is het ingetrokken. Met een overgangstermijn van 6 maanden worden per 1 januari 2013 alle commissarissen aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting.
Toch meent het BHR dat de bestaande instructies voor het handelsregister ‘niet’ dienen te worden gewijzigd.
Hoewel niet met zo veel woorden verwoord in het Handelsregisterbesluit en de beleidsregel inzake het ondernemingsbegrip voor het handelsregister, meent het BHR dat pas gesproken kan worden van een inschrijfplichtige onderneming wanneer sprake is van ‘openlijk optreden in het economisch verkeer’. Het openbare handelsregister is immers ingesteld ter bevordering van de rechtszekerheid en de opname van entiteiten die niet openlijk optreden voegt daaraan niets toe. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit voor hen geen probleem is. Ze kennen wel meer verschillen tussen hun registraties en het handelsregister en coderen die als ‘duurzame verschillen’. De bestaande werkinstructies blijven dan ook ongewijzigd.

Btw en de heilige koe. Privégebruik auto van de zaak vanaf 1 juli 2011
Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.

Kilometeradministratie
U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Hoe u met die gegevens de te betalen btw berekent, leest u bij Privégebruik roerende investeringsgoederen. Hieronder leest u hoe u het privégebruik uitrekent als u geen kilometeradministratie kunt of wilt bijhouden.

Geen kilometeradministratie
Hebt u geen kilometeradministratie? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Voorbeeld
U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 30.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 30.000 = € 810 btw betalen.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het bedrag evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het bedrag 50% van € 810 = € 405. U hebt in zo’n geval namelijk de btw op de aanschaf, het onderhoud en gebruik ook maar voor de helft afgetrokken.

U betaalt de btw bij de laatste aangifte van het boekjaar. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 810 = € 408. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

Let op!

  • Is uw boekjaar langer dan 1 jaar? Dan moet u de btw voor het privégebruik opnemen in de laatste aangifte van het kalenderjaar waarin het privégebruik plaatsvindt.
  • Vindt het privégebruik plaats ná de herzieningsperiode van de (bestel)auto? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.
  • Houdt u een kilometeradministratie bij? Dan mag u de 2,7 of 1,5%-regeling niet toepassen.

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *