Bloemlezing Belasting 2013

Door: Antoine Brons, senior manager Human Capital, Ernst en Young Belastingadviseurs LLP

Kort overzicht voor controllers

Op dinsdag 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, de Overige fiscale maatregelen 2013. Het is lastig om het overzicht te behouden in deze stortvloed van fiscale wetgeving. Hierna een kort overzicht van de maatregelen de met ingang van 1 januari 2013 in werking treden en van belang zijn voor het inrichten respectievelijk aanpassen van arbeidsvoorwaarden.

  • Het overgangsrecht voor de levensloopregeling wordt aangepast en vervalt per 1 januari 2022. Ook het in de inkomstenbelasting opgenomen overgangsrecht vervalt per 1 januari 2022. Werknemers met aanspraken ingevolge een levensloopregeling van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 bestedingsvrij over hun aanspraken beschikken. Ook mogen zij blijven opbouwen, maar zij bouwen geen levensloopverlofkorting meer op. Bij opname of over de waarde van het restant op 31 december 2021, wordt de in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting in aanmerking genomen. Als de werknemer in 2013 over de volledige aanspraak beschikt, wordt dit bedrag niet volledig belast. Tot het bedrag van de waarde op 31 december 2011 wordt 80% van die waarde belast. Het na 31 december 2011 opgebouwde tegoed wordt bij opname volledig belast. Voor werknemers met een aanspraak op 31 december 2011 lager dan € 3.000 geldt dat hun op 1 januari 2013 vrijkomende aanspraak eveneens niet volledig wordt belast. Ook hier geldt dat tot het bedrag van de aanspraak op 31 december 2011, 80% van die waarde belast wordt. Het na 31 december 2011 gepaarde tegoed wordt eveneens volledig belast.
  • Invoering van een jaarlijkse werkbonus voor werkenden van 60 jaar tot 65 jaar met een inkomen tussen de 90% en 175% van het wettelijk minimumloon, inclusief vakantiebijslag. Deze werkbonus wordt niet via de loonadministratie uitbetaald, maar via de aanslagregeling inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Deze werkbonus zal per 1 januari 2020 weer worden ingetrokken.
  • Er wordt variabilisatie tijdelijk mogelijk van reeds vóór 1 januari 2013 ingegaan pensioen. Ook bij een dergelijk pensioen kan een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld met tijdelijk hogere pensioenuitkeringen gevolgd door een lager pensioen over de resterende uitkeringsperiode.

Daarnaast zijn in het regeerakkoord ‘bruggen slaan’ nog de volgende maatregelen voorgesteld:

  • De forensenbelasting 2013 wordt niet ingevoerd.
  • De vorig jaar aangekondigde vitaliteitsregeling gaat niet door.
  • De eerder voorgestelde verhoging per 1 januari 2013 van het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling van 1,5% naar 1,6% gaat niet door.
  • De fiscale facilitering van pensioenopbouw wordt beperkt. Het maximale opbouwpercentage – ook bij middelloon – wordt verlaagd naar 1,75% per dienstjaar. In de tweede en derde pijler is geen fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw meer mogelijk vanaf een inkomen van €100.000.
  • De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) wordt ingaande 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling die zal worden uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
  • De werkloosheidswet zal worden aangepast zowel qua hoogte als duur van de uitkeringen. Daarnaast wordt nagedacht over een systeem van premieheffing waarbij de vervuiler betaald. Er wordt hierbij gedacht aan een systeem van gedifferentieerde premieheffing zoals we dat al kennen vanuit de WGA.

Kortom het rijtje van maatregelen zo overziende is er de komende maanden genoeg te doen op het terrein van arbeidsvoorwaarden.

Bron: rijksoverheid.nl

Over Sophie van den Hoven

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *