Gemeente en accountant stemmen controle op elkaar af

Als vervolg op de discussie tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de kosten van de accountantscontrole van gemeenten (zie Balans nr. 2, 15-050) is door beide organisaties een gezamenlijk ledenbericht uitgebracht. Daarin wordt aandacht besteed aan de vraag voor wiens rekening de meerkosten van de accountantscontrole komen, die het gevolg kunnen zijn van de aangescherpte regels voor de uitvoering van de controle door externe accountants.

Steunen op auditwerkzaamheden gemeenten
Uitgangspunt bij de controle van de gemeentelijke jaarrekening is dat de externe accountant meestal bij zijn of haar controle gebruik zal maken van controles die al door medewerkers van de gemeente zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeentelijke interne beheersingsmaatregelen en eventueel gemeentelijke auditwerkzaamheden. De voorwaarden om te kunnen steunen op de door de gemeente uitgevoerde auditwerkzaamheden staan in de controlestandaard over het gebruikmaken van de werkzaamheden van interne auditors die externe accountant moet naleven. In december 2013 is door de NBA een nieuwe aangescherpte versie van deze controlestandaard vastgesteld, geldend voor accountantscontroles vanaf boekjaar 2014.

Meerkosten van extra werkzaamheden accountants
Wanneer gemeenten niet voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe controlestandaard, kunnen zij de interne audit versterken zodat voldaan wordt aan de nieuwe voorwaarden. Accountants kunnen dan efficiënter gebruik maken van deze al verrichte gemeentelijke auditwerkzaamheden. Indien niet aan de nieuwe voorwaarden wordt voldaan, dan zal de accountant meer werkzaamheden moeten verrichten dan voorheen. Het contract of de opdrachtbrief bepaalt wie deze meerkosten betaalt. Indien hierin is opgenomen dat deze meerkosten ten gevolge van verandering van regelgeving voor rekening van de gemeente komen is het aan de gemeente om ze te betalen. Indien dit niet expliciet in het contract of de opdrachtbrief is opgenomen is de VNG van mening dat deze kosten dan voor rekening van de accountant zijn. De NBA meent dat over deze kosten dan nadere afspraken gemaakt moeten worden tussen gemeente en accountant.

Kwaliteit van de gemeentelijke audit
Van belang is dat accountant en gemeente tijdig met elkaar in gesprek zijn over de kwaliteit van de audit. De mate waarin de gemeentelijke controleactiviteiten c.q. de medewerker (per te controleren post/proces) aantoonbaar ‘scoort’ op de voorwaarden objectiviteit, deskundigheid en kwaliteit bepaalt de mate waarin de accountant er gebruik van kan maken. Is dit van voldoende niveau, dan verandert er niets. Is het niet voldoende, dan staat de gemeente voor de keus om de kwaliteit van de eigen auditfunctie te verhogen, slim een aantal zaken in te richten of om extra werkzaamheden aan de accountant te laten. Van belang is om dit van te voren gezamenlijk af te stemmen. Aangezien deze nieuwe regelgeving zowel bij accountants als bij gemeenten tot de nodige vragen leidt, zullen de VNG en NBA daartoe gezamenlijk een brochure opstellen met een uitwerking van de voorwaarden en praktijkvoorbeelden voor zowel de accountant, als gemeenten, met specifieke aandacht voor minder grote gemeenten.

Bron(nen)
NBA
Elke twee weken een breed overzicht van de ontwikkelingen in de accountancy, de nieuwe regels voor jaarverslaggeving en de interpretatie daarvan.

Maak kennis met Balans enontvang 6 nummers voor € 40,-(excl. btw).

Over Haitske Daniels

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *