Het nieuwe FTK – een vloek of een zegen?

Door Juul Dijkhuis

Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) is één van de onderwerpen die besproken gaat worden op het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober 2014 in het Steigenberger Kurhaus in Scheveningen. Nieuwe verscherpte regels zullen een grote invloed hebben op pensioenregelingen in Nederland.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft voorstellen gedaan om wijzigingen door te voeren binnen het Financieel Toetsingskader. Er worden onder andere strengere eisen gesteld om te mogen indexeren. Hierdoor komen meevallers niet gelijk ten goede aan de huidige pensioengerechtigden en wordt het geld meer binnen het pensioenfonds gehouden. De invloed van de nieuwe regels op de hoogte van de kosten voor werkgevers, kan een groot probleem gaan vormen. Er is al veel discussie over ontstaan, en er zullen nog veel meer discussies volgen.

Het FTK is vastgelegd in het BesluitFinancieel Toetsingskader Pensioenfondsen en in de Pensioenwet. Het is een verzameling van regels waar pensioenfondsen zich aan moeten houden. Voor een groot deel zijn het rekenregels. Er is bijvoorbeeld vastgelegd hoe een pensioenfonds de dekkingsgraad moeten berekenen. Maar ook wanneer kan er geïndexeerd kan worden. Of moet er juist gekort worden?

Wat houdt het Financieel Toetsingskader in?

Het Financieel Toetsingskader is ingesteld per 1 januari 2007. Hierin is vastgelegd aan welke eisen pensioenfondsen moeten voldoen. Door de invoering is nu beter inzichtelijk in hoeverre pensioenfondsen voldoende middelen in kas hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. De laatste jaren is er veel discussie ontstaan over de rekenrente. In het verleden werd er met een vaste rente gerekend van 4%. In de FTK is vastgelegd dat er nu moet worden gerekend met de actuele rentestand op de markt. Gezien de huidige rentestand moet er dus uit worden gegaan van een zeer lage rente. Zolang de rente op het huidige lage niveau blijft, moeten pensioenfondsen hierop anticiperen.

De invloed van nieuw Financieel Toetsingskader kan groot zijn

Het nieuw Financieel Toetsingskader zou al per 1 januari 2015 actief moeten zijn. De communicatie rondom de financiële risico’s richting de deelnemers moet verbeterd worden. De deelnemers moeten meer betrokken worden in bijvoorbeeld de consequenties van een zwakke economie voor hun pensioen. Maar dat zijn niet de wijzigingen die een grote invloed gaan hebben op pensioenregelingen. De nadruk in de nieuwe FTK (nFTK) komt te liggen op een betere spreiding om grote beleggingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden. Een logisch gevolg is dat de pensioenpremies omhoog moeten. Om beleggingsrisico’s te beperken, moet er minder offensief belegd worden. Dit zal het gemiddelde rendement op het opgebouwde kapitaal niet ten goede komen. Minder rendement betekent een verhoogde inleg om het doelkapitaal toch te kunnen behalen. De rekening komt dus bij de werkgevers te liggen.

Wordt ons pensioenstelsel niet te duur?

Ons pensioenstelsel is gebaseerd op een pensioen dat is afgestemd op het gemiddelde inkomen gedurende de werkzame periode. Het is nog maar de vraag in hoeverre dit financieel haalbaar blijft. Met het beperken van de mogelijkheid om offensief te beleggen, wordt de prijs die werkgevers moeten betalen op termijn te hoog. Mogelijk moet in de toekomst ons volledige pensioenstelsel op de schop. Het nFTK zal het prijskaartje van een pensioenregeling verder opdrijven zonder dat de regeling zelf er beter uit komt te zien.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *