Voorwaarden van banken

Column geschreven door Jos Koets,eigenaar van een assurantiekantoor, gespecialiseerd in hypotheken. Daarnaast columnist van de iex en blogger bij Homefinance.

Zoals bekend kijkt ieder huizenkoper als deze een hypotheek nodig heeft naar de hoogte van de hypotheekrente. Velen kiezen blindelings de laagste hypotheekrente omdat dit zorgt voor de laagste netto maandlasten. Achteraf wordt er geconstateerd dat er meer is dan alleen de hypotheekrente. De hypotheekvoorwaarden wordt door de meeste consumenten niet gelezen. Zij vertrouwen hun hypotheekadviseur dat dit wel goed zit.

De dalende huizenprijzen hebben er voor gezorgd dat banken hun voorwaarden betreffende de hertaxatie drastisch hebben aangepast. Het is opvallend dat iedere bank in Nederland nu te allen tijde kan overgaan tot het hertaxeren van een woning van een klant. Dit op zich is geen probleem, maar het is nog opvallender wat banken dan eventueel kunnen eisen. Hieronder vindt u een overzicht met wat de meest bekende banken in Nederland van hun klanten kunnen eisen.

Rabobank

Wij kunnen de marktwaarde van uw woning op elk moment laten taxeren. De marktwaarde is de verwachte verkoopwaarde van uw woning. U moet de kosten van taxatie betalen. Vinden wij de marktwaarde te laag voor de lening? Dan kunnen wij u verplichten bepaalde bedragen op leningdelen terug te betalen. Het kan zijn dat u dan een boete moet betalen aan ons.

Obvion

Geldgever of diens gevolmachtigde(n) ten behoeve van inspectie en/of (her)taxatie te allen tijde vrije toegang tot het onderpand te verlenen. Geldgever kan geldnemer en hypotheekgever verplichten een extra aflossing te doen, dan wel extra zekerheid te stellen indien en voor zover dat na inspectie en/of (her)taxatie naar het oordeel van geldgever wenselijk is, waarbij de extra zekerheid ook kan bestaan uit het omzetten van een aflosvorm.

ING

Voorts heeft de bank te allen tijde de bevoegdheid het onderpand op haar kosten te laten hertaxeren door een of meer door haar aan te wijzen deskundigen. Mocht blijken, dat de hertaxatie een lager bedrag aangeeft dan de voorgaande taxatie, dan is de schuldenaar verplicht op eerste verzoek van de bank aanvullende of vervangende zekerheid te stellen. De bank is bevoegd de schuldenaar te verplichten om, in plaats van het stellen van de hiervoor bedoelde zekerheid, een bedrag af te lossen dat de bank nodig acht. Na een daartoe strekkend verzoek van de bank zal de schuldenaar de bedoelde extra aflossing, al dan niet in termijnen, verrichten. Bij het bepalen van de hoogte en het schema van deze extra aflossing zal de bank rekening houden met de financiële mogelijkheden van de schuldenaar. Over de op deze grond te verrichten extra aflossing zal geen vergoeding of extra rente verschuldigd zijn.

ABN Amro/Florius

(onderstaande tekst is van toepassing voor de aflossingsvrije hypotheek)

De bank mag steeds na minstens vijf jaar de waarde van uw woning opnieuw (laten) vaststellen. Deze waarde wordt bepaald door een erkend taxateur. De bank wijst de taxateur aan. U ontvangt over deze taxatie op tijd een brief. U moet de kosten voor deze taxatie zelf betalen. Blijkt dat uw schuld groter is dan 100% van de meest recente executiewaarde van uw woning? Dan kan de bank extra voorwaarden stellen aan alle leningdelen die aflossingsvrij zijn. Deze voorwaarden houden meestal in dat u een deel van deze leningdelen al tijdens de looptijd van dit leningdeel moet terugbetalen. De bank kan ook bepalen dat een deel van uw Aflossingsvrije Hypotheek wordt veranderd in een andere hypotheekvorm.

Westland Utrecht/Nationale Nederlanden

Mocht blijken, dat de herschatting een lager bedrag aangeeft dan de voorgaande schatting, dan is de schuldenaar verplicht op eerste verzoek van de bank aanvullende of vervangende zekerheid te stellen. De bank is bevoegd de schuldenaar te verplichten om, in plaats van het stellen van de hiervoor bedoelde zekerheid, een bedrag af te lossen dat de bank nodig acht. Na een daartoe strekkend verzoek van de bank zal de schuldenaar de bedoelde extra aflossing, al dan niet in termijnen, verrichten. Bij het bepalen van de hoogte en het schema van deze extra aflossing zal de bank rekening houden met de financiële mogelijkheden van de schuldenaar. Over de op deze grond te verrichten extra aflossing zal geen vergoeding of extra rente verschuldigd zijn.

ASR

De schuldeiseres heeft te allen tijde het recht om het verbondene te laten hertaxeren door een door haar aangewezen taxateur. Blijkt bij deze taxatie dat de schuld hoger is dan een in de akte nader te bepalen gedeelte der getaxeerde waarde, dan is de schuldenaar verplicht binnen een door schuldeiseres daartoe gestelde termijn een zodanige aflossing te doen of zodanige meerdere zekerheid te stellen, als door de schuldeiseres zal worden verlangd, terwijl de kosten van hertaxatie ten laste van de schuldenaar komen. Is de overwaarde voldoende dan komen de kosten van hertaxatie- in afwijking van het in de vorige volzin bepaalde- ten laste van de schuldeiseres.

Argenta

Een door geldverstrekker aangewezen persoon is te allen tijde bevoegd het onderpand te (doen) betreden teneinde (onder meer) na te kunnen gaan of enige handeling is verricht, dan wel een toestand is ingetreden, waardoor haar rechten zijn of kunnen worden verkort, alsmede om hetgeen in strijd met de akte of de Algemene Voorwaarden is verricht of nagelaten en waardoor de rechten van de geldverstrekker worden verkort, te (doen) herstellen in de oude toestand, zomede om de waarde van het onderpand te (doen) herschatten. Weigering van de toegang tot de woning aan de door de geldverstrekker aangewezen persoon door een derde, geldt als weigering van de geldnemer. Op grond van de vergelijking tussen het verschuldigde en de getaxeerde executiewaarde van de woning is geldverstrekker gerechtigd om de voor het verschuldigde geldende rente aan te passen, dan wel (vervroegde) aflossing van (een deel van) het verschuldigde te verlangen.

Tot op heden hebben banken nog geen actie ondernomen. Wel zijn alle banken bezig om hun klanten aan te schrijven waarvan zij denken dat de lopende hypotheek hoger is dan de waarde van de woning (de onderwaterhypotheek). Met deze brief willen banken mensen die nog wat vermogen achter de hand hebben een aanzet geven om dit (gedeeltelijk) te gebruiken om hun hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. We hebben hier dus te maken met een soort “waarschuwende” actie van de banken.

In ieder geval zeggen de kleine lettertjes voldoende. Steeds meer banken eisen hebben dat een klant direct op zijn hypotheek moet aflossen. Natuurlijk zal deze stap niet snel worden genomen en banken zullen ook niet toegeven dat zij in de toekomst een aflossing gaan eisen. Het feit blijft wel dat het in de voorwaarden staat en dat banken deze mogelijkheid hebben. Het is wel verstandig dat hypotheekadviseurs hun klanten op deze eis wijzen.

Meer weten over de ontwikkelingen binnen de hypothekensector?

Voor de 18e vindt dit jaar hetNationale Hypothekencongresplaats. Ieder jaar komen hier 250 experts samen om kennis te delen over uw sector. Hier hoort u o.a. meer over dit thema.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *