Hoe ziet u de toekomst van de Nederlandse warmtesector?

Dat is de vraag die we een aantal warmte-experts, van diverse gemeenten en woningcorporaties stelden.
Deze warmte-experts delen ook hun visie tijdens het Nationaal Warmtecongres op 7 november 2013.

Margreet van Gastel, gemeente Arnhem

Voor de bestaande bouw zijn recent de kansen in Arnhem in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere mogelijkheden zowel voor woningen als voor bedrijven aanwezig zijn. Het gaat hier om deels relatief gemakkelijk te realiseren blokverwarming maar deels ook om complexe projecten. Zo willen we in Arnhem via het riool warmte winnen (SeWeex).

Voor energieneutrale nieuwbouw is deels sprake van nieuwbouwprojecten in uitvoering met af te handelen contractuele verplichtingen voor warmte. Dit betreft in Arnhem bijvoorbeeld de wijk Schuytgraaf. Daarnaast speelt de vraag naar warmte-levering bij nieuwe plannen. In het laatste geval kan per plan worden besloten tot uitvoering van onderzoek naar mogelijkheden en effecten met nadrukkelijk aandacht voor het grotere plaatje.

Bepalend voor de toekomst van de Nederlandse warmtesector in het algemeen is de besluitvorming over het energieakkoord voor duurzame groei. Het akkoord geeft hoge prioriteit aan industriële warmtehuishouding. Het SER energieakkoord is m.b.t. warmte op te pakken in samenhangende plannen op stadsregionaal niveau met de regierol bij provincie samen met lokale overheden, leverende sectoren en verbruikende sectoren. De planvorming voor de langere termijn anticipeert op de mogelijkheden van andere technieken als toepassing van geothermie en andere duurzame alternatieven.

Kees van Daalen, gemeente Nijmegen

Indien we ons klimaat serieus nemen is de ontwikkeling van warmtegebruik van restwarmte van industrie, afvalcentrales, elektriceitscentrales en nieuwe biomassacentrales een noodzakelijke stap in het behalen van onze duurzame doelstellingen. Op Nederlandse schaal gezien importeren en gebruiken we eigenlijk twee keer teveel aan olie, steenkool en gas om onze elektriciteit en verwarming te voorzien. Een goede maatregel van het Rijk zou zijn om het lozen van warmte aan banden te leggen (naar Deens voorbeeld en in analogie met de waterwet en het lozen van afvalwater).

Erik van Tol, gemeente Ede

De toekomst van de Nederlandse warmtesector is goed, vanwege o.a. de volgende factoren.

– Het inzicht dat we over 10 jaar van buitenlands aardgas afhankelijk worden zal de komende jaren groeien, waardoor de aandacht voor alternatieven zal toenemen

– Europese regelgeving stimuleert ons om na te denken over de aanleg van warmtenetten. Denk aan de verplichting voor bedrijven met restwarmte om te zoeken naar nuttige toepassing van deze warmte.

– Traditionele netwerkbedrijven als Alliander zijn bereid te investeren in warmtenetten.

Karin Schrederhof, Woonbron:

Positief als wij de betaalbaarheid voor corporatie en klant oplossen. Warmtenet is zeker niet altijd een passende oplossing. Er zullen dus andere duurzame energievormen zijn.

Kees Offringa, gemeente Meppel

Er dient geen sprake meer te zijn van een enkelvoudig belang maar samenwerking in de keten. Naast kennisinbreng betekent dit ook spreiding van investering en risico. De lokale belangen (politiek, bedrijven, eindgebruiker) dienen centraal te staan. Bij nieuwbouw is toepassing van warmte/koude-oplossingen relatief gemakkelijk te realiseren. Tegelijkertijd is de meeste energie-winst te behalen in de bestaande bouw. Het is met name voor deze situatie de uitdaging van de warmtesector hoe ze het voor deze woningbouw interessant kan maken (an offer you can’t refuse)

Gerrit-Jan Baars, CEO Thermaflex

De warmtewereld denkt nog voornamelijk conservatief ten aanzien van toe te passen technieken en materialen. Hierdoor wint kunststof maar langzaam terrein. Doordat woningen steeds beter geïsoleerd worden neemt de vraag naar (ruimte)verwarming af, echter de vraag naar warm tapwater stijgt. Er is veel restwarmte beschikbaar die benut zou kunnen worden om huizen en gebouwen van warm tapwater en verwarming te voorzien. Dit vraagt om slimme oplossingen en geeft kansen voor de inzet van duurzame warmtebronnen.

Er is te weinig oog voor de eindafnemers. Bewoners hebben nog vaak het beeld dat warmte ‘’te duur” is. Wij kunnen met onze oplossingen en innovatieve technieken dit beeld in hun voordeel ombuigen. De voordelen van collectieve warmtelevering worden nog te weinig benadrukt maar is de manier om onze gezamenlijke klimaatdoelstelling te behalen.

  • Schonere lucht,
  • minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen,
  • minder CO2-uitstoot.

Momenteel is er veel interesse vanuit China en in het verleden hebben o.a. Denemarken en Oostenrijk met succes voor stadsverwarming gekozen. Nu de rest van Nederland nog!

Henry Staal, gemeente Zaanstad

Met het recent gesloten Energie-akkoord is bekend geworden dat er duizenden MW’s aan windenergieprojecten gerealiseerd gaan worden. Dit gaat leiden tot grote schommelingen in het aanbod van elektriciteit. De volgende actoren gaan daarvan profiteren: partijen welke op bijvoorbeeld de APX hun elektriciteit kunnen inkopen en hun processen kunnen flexibiliseren en steden met grote warmtenetwerken uitgerust met warmtebuffers en elektrische ketels welke het overschot aan elektriciteit eenvoudig kunnen wegzetten. In Duitsland en Denemarken doet men hier al ervaring mee op, een van de redenen waarom de warmteprijs daar over het algemeen lager ligt dan in Nederland.

Belangrijke punten zijn nog: hoe wordt duurzame warmte meegenomen in het energielabel? Duidelijkheid hierover is gewenst. Een uitgangspunt zou kunnen zijn: duurzame warmte wel meenemen in het energielabel mits de energielasten ‘minder-dan-anders’ zijn.


Nationaal WarmtecongresNationaal Warmtecongres

Het Nationaal Warmte Congres is al 5 jaar hét nationale platform voor de warmtesector. Ook dit jaar staat het programma in het teken van actualiteiten, zoals de invulling van de warmtewet, rol van warmte in de energieneutrale nieuwbouw.
Jaarlijks zijn er ruim 100 bezoekers vertegenwoordigd van o.a. het rijk, provincies, gemeenten, warmte(distributie)bedrijven, energiebedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, afvalverwerkers, netbeheerders, technologiebedrijven, financiële instellingen, bouwbedrijven en adviesbureaus.

Meer informatieover het 2-daagse programma, alle sprekers en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website van het Nationaal Warmtecongres.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Digitalisering energiesysteem loont

Industrie maakt dubbelslag met energiemanagementsysteem De industrie ervaart de druk van overheid en samenleving om …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *