Hennepkwekerij: verhuurder is aansprakelijk voor illegaal afgetapte energie

Uit: Nieuwsbrief Huurrecht, juni 2015

Een hennepkwekerij leidt meestal tot ontbinding van de huurovereenkomst. De schade aan het pand kan de verhuurder dan op de huurder verhalen. Deze uitspraak gaat over de kosten van (illegaal afgetapt) energieverbruik. De energiemaatschappij brengt deze kosten met succes bij de verhuurder in rekening omdat de energie-overeenkomst niet op naam van de huurder, maar op naam van de verhuurder staat.

Casus

De verhuurder heeft een contract met Stedin voor de levering van energie voor twee bedrijfspanden in de regio Utrecht, tegen betaling van de daadwerkelijke verbruikskosten. Op 15 maart 2012 sluit de verhuurder een huurovereenkomst met betrekking tot beide be¬drijfspanden. Op of omstreeks 20 augustus 2012 treft de Regiopolitie Utrecht twee hennepkwekerijen aan in de spanden. Later op die dag bezoekt Stedin, tezamen met de politie, de panden. Stedin doet vervolgens aangifte van diefstal van energie.
Vast staat dat in het ene pand de verzegeling van de hoofdaansluitkast is verbroken en verwijderd en dat in het andere pand brand is geweest in de meterkast en dat er een hoofdaansluitkast is bijgeplaatst. In beide bedrijfspanden kon daardoor een grote hoeveelheid, on¬bemeten, elektriciteit worden afgenomen. Het daadwerkelijke energieverbruik kan niet worden vastgesteld.
Stedin stelt de verhuurder aansprakelijk voor een schadebedrag van in totaal € 15.823,50. Verhuurder gaat niet akkoord, waarna Stedin een gerechtelijke procedure start. De kantonrechter stelt Stedin in het gelijk. De verhuurder gaat in hoger beroep.

Gerechtshof

De verhuurder is het niet eens met de overweging van de kantonrechter dat de correcte verzorging van de meters en de correcte afname van elektriciteit voor rekening en risico van verhuurder komen als energiecontractant. Ongeacht de verhuur van de panden.
Het hof overweegt dat op de overeenkomst tussen verhuurder en Stedin de algemene voorwaarden van Stedin van toepassing zijn. Hierin staat dat de contractant (verhuurder) gehouden is het rederijkerwijs mogelijke te doen om schade aan de in de panden aanwezige aansluitkast en/of de meetinrichting te voorkomen. Ook is daarin bepaald dat contractant (verhuurder) geen handelingen mag (laten) verrichten die het normale functioneren van de meetinrichting verhindert. Tot slot staat in de algemene voorwaarden dat Stedin, indien in strijd hiermee wordt gehandeld, de kosten van de geschatte feitelijke levering en/of schadevergoeding in rekening mag brengen.
Verhuurder voert aan dat niet hij, maar zijn huurder de hennepkwekerijen heeft aangelegd en dat hij daarvan niet op de hoogte was. Volgens verhuurder is hem bij aanvang van de huur niets bijzonders opgevallen. Na die tijd heeft hij de panden niet meer bezocht.
Het hof overweegt dat de verplichting van de verhuur¬der om de schade aan Stedin te betalen rechtstreeks voortvloeit uit het contract met Stedin, en dat het daarbij niet uitmaakt dat de verhuurder de panden heeft ver¬huurd. Het feit dat is gefraudeerd met de hoofdaansluit¬kast, is daarvoor voldoende.

Ook maakt niet uit of de verhuurder wist van de hen¬nepkwekerijen. Het hof overweegt dat op de verhuurder de plicht rust om ervoor te zorgen dat de afgenomen elektriciteit kan worden geregistreerd, tenminste als hij ervoor kiest om contractant voor de levering van elektri¬citeit te blijven.
Tot slot overweegt het hof dat aan die zorgplicht niet wordt voldaan door in de huurovereenkomst te vermel¬den dat de huurder de elektriciteitskosten moet dragen, door te vragen naar een kopie van een paspoort en door telefonisch contact te hebben met de huurder.
Het beroep van verhuurder op de redelijkheid en billijk¬heid wordt ook afgewezen.
Het hof overweegt vervolgens dat, omdat verhuurder niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht, het voor Stedin onmogelijk is geworden de daardoor geleden schade exact te berekenen. Zowel op grond van de algemene voorwaarden als op grond van artikel 6:97 BW, dient de schade van Stedin daarom te worden geschat. Resultaat is dat de verhuurder de door Stedin berekende schade dient te betalen.

Commentaar

Een hennepkwekerij brengt vaak grote schade aan het verhuurde pand mee. Hoewel bovengenoemde uit-spraak strikt genomen geen huurzaak betreft, blijkt uit die uitspraak dat er ook nog andere risico’s voor een verhuurder kunnen zijn als een hennepplantage wordt opgedoekt. Dit is het geval als de verhuurder een con¬tract met een netbeheerder heeft afgesloten. De verhuur¬der kan dan door de netbeheerder worden aangesproken voor diens schade. Het maakt daarbij dan niet uit wie daadwerkelijk met de elektriciteit heeft gefraudeerd. Het hof concludeert dat op de verhuurder als contractant de verplichting rust om ervoor te zorgen dat de afgeno¬men elektriciteit kan worden geregistreerd. Want niet de huurder is de contractant van de netbeheerder, maar verhuurder. Indien de verhuurder die zorgplicht niet of onvoldoende in acht neemt, dan moet de verhuurder de schade aan de netbeheerder betalen. Dit geldt dus ook als verhuurder niets van de hennepkwekerij afwist, en hij aan het illegale aftappen van de elektriciteit eigenlijk niets kon doen.

De schade wordt geschat door de fraudespecialist van de netbeheerder, waarbij niet zeker vast staat of dat wel de daadwerkelijke schade is. Maar ook dat komt voor rekening van de verhuurder, als hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De verhuurder kan weliswaar trachten deze schade weer te verhalen op de huurder, maar daarin zal verhuurder vaak niet slagen.

Hoe die zorgplicht precies ingevuld moet worden volgt niet uit deze uitspraak. Het sluiten van een huurovereenkomst met daarin de bepaling dat de elektriciteit door de huurder betaald moet worden, en de aanwezigheid van een identiteitsbewijs van de huurder, is in ieder geval niet genoeg. De verhuurder zal zich vooraf goed moeten laten informeren omtrent de huurder voordat hij een huurovereenkomst sluit. De verhuurder zal zich ervan op de hoogte moeten stellen wat het daadwerkelijke gebruik van het verhuurde is, en het verhuurde aldus vaker dan één keer moeten controleren. Het is verstandig daarover in de huurovereenkomst afspraken te maken met de huurder, zodat de verhuurder het verhuurde ter controle mag betreden. Voor een kleine particuliere verhuurder is dat misschien nog wel uitvoerbaar, maar voor grotere verhuurders lijkt dat een bijna onmogelijke opgave. Ook zou de verhuurder nog in het huurcontract kunnen opnemen dat huurder niet met de elektriciteitsinstallaties mag knoeien, en dat huurder een boete verschuldigd is bij overtreding. Of dat allemaal voldoende is, is nog maar de vraag. Om helemaal geen risico te lopen voor wat betreft een schadeclaim van een netbeheerder kan een verhuurder er maar het beste voor kiezen om de huurder zelf een contract met de energieleverancier af te laten sluiten.

bekijk de hele inhoudsopgave van dit nummer

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

Waarom is een compliance beleid zo belangrijk?

Het compliance beleid legt vast welke methodiek je aanhoudt om risico’s te beheersen en hoe …

èèn Reactie

  1. De VS gaat ons nog voorbij in het gehele weet beleid, dit gaat hier bij ons niet goed aflopen. En het grappigste zal zijn dat het over de rest van de wereld beter zal gaan. Nu kunnen ook elektriciens een hoge boete of celstraf krijgen : http://www.foogli.nl/algemeen-elektriciens-krijgen-een-waarschuwing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *