Vastgoed

Renovatie winkelpand is geen reden voor einde huur

Het plan van de verhuurder om de bedrijfsruimte te renoveren levert geen eigen gebruik op, als bedoeld in de wet. Bovendien is er geen sprake van slecht huurderschap en valt de belangenafweging uit ten gunste van huurder. De huurovereenkomst kan niet beëindigd worden. Mr. D.L. van PraagRechtbank Rotterdam, sector kanton, ...

Lees verder »

Renovatie van woonruimte

Tot de verplichtingen van de huurder behoort onder meer de gedoogplicht van de huurder om mee te werken aan 'dringende werkzaamheden' (onderhoud) en aan 'renovatie'. Deze gedoogplicht wordt geregeld in artikel 7:220 BW. Ook zijn er regels over verhuiskostenvergoeding en huuropzegging. Daarover gaat dit artikel. Dringende werkzaamheden: artikel 7:220 ...

Lees verder »

Welstandscommissie mag bouwplan beoordelen op toekomstbeeld omgeving

Bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan welstandseisen mag de welstandscommissie het bouwplan onder meer bezien in het licht van een al dan niet wenselijk toekomstbeeld van de omgeving. Aldus de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) in een recente uitspraak. Casus Burgemeester en wethouders van Heemstede verlenen een omgevingsvergunning ...

Lees verder »

Bedrijven gaan niet goed om met privacygegevens werknemers

Deze week werd bekend dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in 2013 ruim 900 klachten heeft ontvangen over bedrijven die inbreuk maakten op privégegevens van werknemers. Dit is bijna 13% van alle meldingen over privacyschending die het college dat jaar heeft ontvangen. Een groot en opvallend percentage. Werknemers mogen er ...

Lees verder »

Publiek vastgoed wacht miljardenverliezen

Dr. J.E. Janssen, Fontys Hogeschool Management Economie en Recht De voorraad publiek- en maatschappelijk vastgoed in ons land, in totaal 85,5 miljoen vierkante meter, kampt met overaanbod, leegstand en aan kwali­teitsgebrek. Miljardenafschrijvingen lijken onver­mijdelijk. Dat blijkt uit het februarinummer van Vastgoedmarkt. Waar de pijn in de commerciële vastgoedmarkt voor ...

Lees verder »

Onderzoek trends bij vastgoedmanagement door gemeenten

In het onderzoek Barometer Maatschappelijk Vastgoed, komen de volgende 5 belangrijkste thema's voor vastgoedmanagement door gemeenten naar voren: Kostenreductie De ontwikkeling van integraal vastgoedmanagement Verbetering van de kwaliteit van beheer Verhoging van tevredenheid van gebruikers Het uitbesteden van taken Bekijk hier de volledige presentatie van het onderzoek Barometer Gemeentelijk Maastschappelijk ...

Lees verder »

WSW licht beleid Eigen Middelen toe

Het WSW verduidelijkt zijn beleid Eigen Middelen dat op hoofdlijnen is vastgelegd in artikel 15 lid 3 van het Reglement van Deelneming van het WSW. Dit beleidheeftbetrekking op:•de mogelijke inzet van de netto verkoopopbrengsten en netto operationele kasstroom voor opbouw van de verplichte liquiditeitsbuffer voor derivaten;•de verplichte inzet van ...

Lees verder »