Werken over de Grens Nederland-België

In de aanloop naar de praktijkdag ‘Werken over de Grens Nederland-België‘ geven de docenten antwoord op een aantal vraagstukken omtrent grensoverschrijdend werken, waaronder:

 • Veelgemaakte fout op loonstrook
 • Tips voor financials en fiscalisten
 • Verwachtingen t.a.v. overheidsbeleid

Interview met Hans van Ruiten, partner/belastingadviseur, en Gunther Valkenborg, advocaat-counsel vanLoyens en Loefff:

  • Wat is de impact van de regionalisering van de belastingheffing in België?
   In de recent doorgevoerde staatshervorming in België is gekozen voor een grotere autonomie voor de gewesten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). Naast de bestaande federale personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen wordt er nu ook inkomstenbelasting geheven op gewestelijk niveau. In ruil daarvoor is de federale belasting iets verlaagd. Inwoners van Nederland die in dienstbetrekking in België werken, betalen zowel de federale als de gewestelijke inkomstenbelasting. Dit roept de vraag op of zij deze nieuwe Belgische belasting in Nederland kunnen verrekenen onder de compensatieregeling. Het antwoord luidt (gelukkig) bevestigend. In het belastingverdrag is expliciet bepaald dat het zich ook uitstrekt tot gelijksoortige nieuwe belastingen die naast of in de plaats van bestaande belastingen worden geheven door een van beide staten of door staatkundige onderdelen.
  • Verwacht u dat het overheidsbeleid de komende 2 jaar veel verandert?
   In Nederland is het voornemen van een majeure belastingherziening verdampt. De huidige regering beschikt over onvoldoende (gedoog)steun in het parlement om grote stappen te zetten. De wijzigingen zullen beperkt blijven tot de recentelijk aangekondigde belastingverlaging op inkomsten uit arbeid, herziening van de autobelastingen en wijzigingen in box 3. In België loopt een vergelijkbaar scenario. De Belgische federale regering is druk aan het onderhandelen over een zogenoemde “taxshift” waarbij er een verlaging van belastingen op inkomsten uit arbeid zou moeten komen. Hoe die taxshift er uit zal zien en hoe de financiering zal verlopen is nog een vraagteken. Verschillende pistes werden al genoemd bij naam. De meest in het oog springende is een zogenaamde vermogenswinstbelasting die in principe de grote vermogens op het oog heeft. Een andere wijziging die al wat verder gevorderd is, betreft de zogenaamde “kaaimantax”, waarbij juridische vermogensstructuren transparant worden gemaakt. De grootste druk op veranderingen ligt momenteel in de internationale winstbelasting, ten gevolge van de initiatieven ontplooid door de OECD, de G20 en de Europese Unie.
  • Welke tip heeft u voor financiële medewerkers en fiscalisten die te maken hebben met grensoverschrijdende arbeid?Bij grensoverschrijdende arbeid krijgt men te maken met de wet- en regelgeving van de andere staat of staten, die het totaalplaatje aanzienlijk compliceren. Dit speelt met name in de relatie tussen België en Nederland, als gevolg van het grote aantal grensarbeiders en de bekendheid van de fiscale autoriteiten aan beide kanten van de grens met de relevante aandachtspunten. Zo heeft de Belgische fiscus een heldere opvatting over de 30%-vergoeding en de Nederlandse fiscus, bijvoorbeeld, over de maaltijdcheques. Over de (inmiddels afgeschafte) stamrechtvrijstelling hebben de beide landen in het verleden een regeling getroffen. In vergelijking met andere landen vergt de fiscale analyse in een Nederlands-Belgische situatie een veel grotere detaillering. Nederland verleent een vrijstelling als het loon van de werknemer op grond van het verdrag ter heffing aan België is toegewezen, België doet dit in de spiegelbeeldsituatie enkel als Nederland daadwerkelijk belasting heeft geheven. Voor het constateren van een materiële werkgever aan de andere kant van de grens stelt Nederland, anders dan België, de eis dat de wijze van doorbelasting specifiek herleidbaar is tot de individuele werknemer. Ogenschijnlijke details kunnen dus grote verschillen maken.
  • Levert het bedrijven concrete winst op als ze goed op de hoogte zijn van grensoverschrijdend werken?
   Het behoedt ze allereerst voor valkuilen, want het achteraf repareren van fouten is in een grensoverschrijdende situatie (helaas) ook een stuk ingewikkelder dan in een puur binnenlandse casus. Goede bekendheid met de regelingen kan echter ook tot voordeel leiden. Denk hierbij aan de regeling voor buitenlandse kaderleden in België, de 30%-regeling in Nederland (over de vraag of deze regeling terecht op slot is gegaan voor – onder meer – de Belgen lopen nog procedures) en een formele of materiële salarissplitsing over de beide landen. Naast belastingheffing moet er ook voldoende aandacht zijn voor sociale zekerheid en het bovenwettelijk pensioen. In het seminar gaan wij dieper in op de ‘best practices’ voor het pensioen, afhankelijk van de duur en wijze waarop over de Nederlands-Belgische grens wordt gewerkt.

Interview met Dirk Laruelle, fiscaal juristen Rene de Veth, international payroll managervan Interfisc:

  • Hoe komt het dat werken over de grens zoveel onduidelijkheden met zich meebrengt voor administrateurs en fiscalisten?

   1. De regels die bepalen waar iemand sociaal verzekerd is en waar iemand belastingen moet betalen in een situatie van grensoverschrijdende tewerkstelling, houden rekening met de feitelijke (tewerkstellings)situatie. Vaak is het moeilijk deze feitelijke situatie helemaal duidelijk boven water te krijgen. Bovendien gaat het hier om een momentopname. Wat vandaag zo is, kan morgen weer anders zijn. Dit maakt het soms lastig deze regels correct toe te passen of leidt de toepassing tot verkeerde conclusies.
   1. Waar iemand sociaal verzekerd is en waar iemand belastingen moet betalen, wordt bepaald door totaal verschillende regels die elk eigen doelstellingen voor ogen hebben. Soms worden die regels door elkaar gebruikt, met elkaar verwisseld en dus verkeerd toegepast met alle gevolgen vandien.
   1. Er is veel info te vinden omtrent regels aangaande grensoverschrijdende tewerkstelling, zeker op internet. Deze info is evenwel niet altijd correct, soms te ongenuanceerd, dikwijls ook verouderd en geeft op die manier dus een vals gevoel van zekerheid.
  • Welke veelgemaakte fout zien we op de loonstrook van een Nederlandse werknemer die in België werkzaam is?
   1. Indien de Belgische sociale zekerheid van toepassing is en in Nederland uitsluitend belastingen moeten worden ingehouden en afgedragen, wordt op de Nederlandse strook de loonheffing vaak verkeerd berekend omdat (ten onrechte) ook Premies Volksverzekeringen worden meegenomen.
   1. Indien de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing is en in België belastingen moeten worden ingehouden en afgedragen, zijn in België de Nederlandse Premies Volksverzekeringen (fiscaal) aftrekbaar van het bruto loon. Vaak wordt deze aftrek vergeten, waardoor het belastbaar loon te hoog is en de werknemer dus te veel belastingen betaalt.
   1. Tussen België en Nederland bestaat er een verschil in benadering en verwerking van de eigen bijdrage van de werknemer voor het aanvullend pensioen. Op de Nederlandse strook gaat de eigen bijdrage af van het bruto loon om te komen tot het fiscaal loon. Op de Belgische strook gaat de eigen bijdrage af van het netto loon en heeft zij geen invloed op het fiscaal loon. Soms wordt de Nederlandse manier van verwerking doorgetrokken naar België of omgekeerd.
  • Welke tip heeft u voor financiële medewerkers en fiscalisten die te maken hebben met grensoverschrijdende arbeid?
   Maak eerst een duidelijke analyse van de feitelijke tewerkstellingssituatie (stel de juiste vragen). Pas vervolgens hierop de regels toe die bepalen waar iemand sociaal verzekerd is en waar belastingen moeten worden bepaald. Trek hieruit de juiste conclusie en pas deze vervolgens toe in de loonadministratie. Als u deze volgorde respecteert kan er in principe weinig fout gaan.
  • Levert het bedrijven concrete winst op als ze goed op de hoogte zijn van grensoverschrijdend werken?
   Alvorens over te gaan tot het verlonen van werknemers die over de grens werkzaam zijn, verdient het aanbeveling wat meer tijd en geld te spenderen om de sociale zekerheidsrechtelijke en fiscale positie van betrokkenen nauwkeurig te onderzoeken. Zo wordt vermeden dat achteraf retro-actief correcties moeten worden uitgevoerd, door allerlei instanties boetes worden opgelegd en dergelijke meer. De kost van dit laatste zal over het algemeen veel hoger uitvallen dan de kost van een éénmalig advies voorafgaand aan het opstaren van de payroll. Voorkomen is altijd beter en goedkoper dan genezen.

Praktijkdag Werken over de Grens
Op 22 september organiseert Fiscaal up to Date i.s.m. Euroforum de praktijkdag ‘Werken over de Grens Nederland-België’.
In één dag volledig op de hoogte van de fiscale, sociale zekerheids- en arbeidsrechtelijke consequenties van werken over de grens Nederland-België/ België-Nederland.
Bekijk het programma

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *