Actuera: “Invoering van het nieuwe FTK zal consequenties hebben voor contracten”

Het nieuwe FTK, wat betekent dit voor pensioenfondsen en andere belanghebbenden in de pensioensector? Voorafgaand aan het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober a.s. hebben we diverse pensioenexperts naar hun visie gevraagd op het nieuwe FTK en de toekomst van de pensioensector. Zo ook Lieke Werner AAG, Actuaris / Business Development Manager bij Actuera.


Hoe kijkt Actuera aan tegen het nieuwe pensioenakkoord?

ActueraDe discussie heeft (te) lang geduurd en invoering is vaak uitgesteld. Met als gevolg dat de pensioenadministraties worden belast met opeenvolgende aanpassingen voor een verhoging van de pensioen richtleeftijd, de invoering van een Witteveen kader en vervolgens het nieuwe FTK. Hierdoor zijn de bijbehorende kosten van aanpassing van systemen en regelingen onnodig verhoogd. Daarnaast is de beschikbare tijd voor invoering relatief beperkt en kan op het laatste moment een wetsvoorstel wijzigen of sneuvelen. Dit maakt het voor de sector moeilijk om te anticiperen op wijzigingen en systemen tijdig aanpassen. De wetgever had voor deze invoeringsaspecten meer oog kunnen en moeten hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordeel is dat er een sprake blijft van een FTK. Hierdoor worden complexe overgangen, invaar problematiek en het onderhouden van verschillende contracten voorkomen. Nadeel is dat het spreiden van onvoorwaardelijk kortingen direct moeten worden doorgevoerd in de administratie. Dit zogenaamde gesloten aanpassingsmechanisme zal de administratie niet vereenvoudigen en vraagt de nodige aanpassingen aan systemen. Daarnaast moeten in de toekomst gegevens over kortingen en gemiste indexatie per deelnemer per pensioensoort worden bijgehouden. Er bestaand nog veel vragen over de effecten bij verevening, afkoop en bijvoorbeeld waarde-overdachten en ook met betrekking tot de te communiceren aanspraken zijn veel details nog niet uitgewerkt.

Wat voor gevolgen heeft het nieuwe FTK voor grote en kleinere pensioenfondsen?

Invoering van het nieuwe FTK zal consequenties hebben voor contracten en ander eisen stellen aan de administratie. Zowel kleine als de grote pensioenfondsen moeten bij aanpassing van de contracten de consequenties van de nieuwe regeling op de uitvoering en de administratiesystemen betrekken.

Wat is jullie advies aan de pensioenfondsen?

Inventariseer al voor de aanpassing in reglementen en regelingen de consequenties voor en mogelijkheden van de administratiesystemen. Betrek deze eventuele consequenties en de bijkomende kosten in besluitvorming zodat men niet achteraf voor verassingen komt te staan. Vaak kunnen kleine aanpassingen in reglementen de nodige complexiteit in de uitvoering voorkomen. Zo dienen fondsen zich er van te overtuigen dat in het door hen gebruikte administratiesysteem bijvoorbeeld het doorvoeren van de van een korting op een willekeurig moment in het jaar en het bijhouden van kortingen en gemiste indexatie per deelnemer tijdig operationeel is.

Per 1 juli 2014 moeten de pensioenfondsen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Hoe kijkt Actuera aan tegen deze nieuwe eisen? Wat is de positieve kant van de nieuwe wet en welke problemen verwachten jullie?

Het positieve van de nieuwe wet is dat wordt aangestuurd op stroomlijning van de organen en taken van pensioenfondsen, vergroting van de deskundigheid en versterking van het interne toezicht. Goed pensioenfondsbestuur zorgt ervoor dat de pensioenregeling goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Nieuwe bestuursmodellen moeten er niet toe leiden dat Chinese muren worden opgetrokken ten aanzien van bepaalde verantwoordelijkheden met als gevolg dat een efficiënte uitvoering kan worden belemmerd.

Hoe kijken jullie aan tegen de toekomst van de pensioensector?

Een toekomstbestendig pensioenstelsel zal een oplossing moeten vinden voor de discussie rondom eigendomsrechten en aan moeten sluiten bij een veranderende samenleving. Dit betekent een meer directere link tussen de betaalde premie per deelnemer en de hieraan gekoppelde opgebouwde rechten en na pensionering mogelijkheden van een flexibele decumulatie en collectieve risicodeling. Daarnaast meer keuze vrijheid, meer digitalisering, verdere vereenvoudiging en transparante en makkelijke over te dragen eigendomsrechten. Automatisering speelt hierbij een cruciale rol. Straight Through processen en geautomatiseerde gegevensinwinning moeten de kosten van uitvoering verder verlagen. Bij het vormgeven van nieuwe regelingen en/of een nieuwe stelsel moeten uitvoeringsaspecten en automatiseringsmogelijkheden in een vroeg stadium worden meegenomen.


Het Pensioen Forum – 1 en 2 oktober 2014

Op 1 en 2 oktober 2014 vindt de 8e editie van het Pensioen Forum plaats. Lieke Werners (Actuaris / Business Development Manager bij Actuera) verzorgt namens Actuera een bijdrage als spreker.
Het Pensioen Forum staat dit jaar in het teken van het nieuwe FtK en de gevolgen, kansen en uitdagingen voor de pensioensector en pensioenfondsen.
Sprekers als Gerard Riemen (Algemeen directeur Pensioenfederatie), Emilie Schols (Lid RvT Pensioenfonds DNB) en Ton Heerts (Voorzitter FNV).

Meer informatie over het programma, alle sprekers en diverse interviews vindt u terug op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *