Het nieuwe FTK is een zegen voor de pensioensector

Het nieuwe FTK (Financieel Toetsingskader) zorgt voor veel discussies op dit moment, waarbij er veel positieve maar ook negatieve geluiden naar boven komen.

Wij legden in aanloop naar het Pensioen Forum op 1 en 2 oktober een aantal pensioenbestuurders de volgende stelling neer: “Het nieuwe FTK is een zegen voor de pensioensector”. Hieronder leest u hun visies.


Xander den Uyl

Xander den Uyl, Bestuursvoorzitter Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie

Het nieuwe FTK heeft een aantal verbeteringen t.o.v. het huidige, met name in de herstelsystematiek. De verhoging van de buffers en de nieuwe indexatie waarborgen zijn echter niet goed. De verhoging van de buffers, omdat in de pensioenregeling aan deelnemers gevraagd wordt structureel kapitaal te financieren, waarop men geen aanspraak kan maken. De indexatie maatregelen, omdat ze onuitlegbaar zijn, en in feite de ambitie van een pensioenregeling gebaseerd op geïndexeerd middelloon onmogelijk maken. De kern van het probleem van het huidige FTK, de waardering van verplichtingen op basis van een RTS die volatiel is en niet past bij de voorwaardelijke pensioentoezegging wordt niet opgelost.

José MeijerJosé Meijer, plv. Bestuursvoorzitter ABP

Dat is maar hoe je het bekijkt. Het nieuwe FTK zou moeten inspelen op de doelstellingen van het Pensioenakkoord 2010: een sterk, toekomstbestendig en stabiel pensioenstelsel. Premiestabiliteit, robuustheid, sturen op indexatieambitie en transparante communicatie waren hierbij de uitgangspunten.

Het nieuwe FTK legt de focus op bescherming van de opgebouwde rechten (strenger, meer zekerheid) en introduceert stabiliserende maatregelen. De stabiliserende maatregelen, zoals het uitsmeren van schokken, premiestelling op basis van verwacht prudent rendement en de beleidsdekkingsgraad als 12-maands gemiddelde zijn gunstig voor de stabiliteit en robuustheid van het stelsel. In die zin is het nieuwe FTK een zegen. De focus op zekerheid staat indexatieambitie echter in de weg. Aanvullende regels en eisen ten aanzien van herstel en indexatie kunnen verder de beleidsruimte van pensioenfondsen inperken. Hierdoor kunnen besturen hun belangrijkste taak, evenwichtige belangenafweging, steeds moeilijker invullen. Dat is geen zegen.

Ook lijkt het FTK pensioencontracten ingewikkelder te maken. Dit staat transparante communicatie in de weg. De jarenlange discussie over het nieuwe FTK met veel techniek en polariserende standpunten heeft de pensioensector in ieder geval geen goed gedaan. Het grootste gevaar is dat we straks eindelijk consensus binnen de pensioensector hebben over alle technische details van het FTK, maar dat het maatschappelijke draagvlak voor ons pensioenstelsel, met name de tweede pijler, sterk is uitgehold. Dat is zeker geen zegen. Daar moeten we ook zeker als pensioensector veel aan doen. Het vertrouwen in ons stelsel moet terug!

Roel BeetsmaRoel Beetsma, Professor of Pension Economics, University of Amsterdam

 • De nominaal – reële spagaat in de doelstellingen blijft voortbestaan en dus de gevolgen daarvan voor het beleggingsbeleid (risico terugnemen bij dekkingsgraad dichtbij minimaal vereist eigen vermogen)
 • Intro van de beleidsdekkingsgraad zoals gemiddelde over laatste 12 maanden lijkt een verbetering
 • Hogere buffer-eis om 97,5% grens te bewaken zal leiden tot langer uitstel indexaties en is in het voordeel van jongere deelnemers
 • De jaarlijkse revisie van herstelplannen is gunstig (voorkomen kruiend ijs)
 • De directere verwerking van schokken is ook gunstig
 • Het completer maken pensioencontract (op voorhand aangeven hoe schokken verdeeld worden) is eveneens gunstig
 • Het hebben van een crisis plan vooraf is dat ook


Gabriel van de LuitgaardenGabriel van de Luitgaarden, Head of Financial Risk and Pensions Management, Royal Philips

Daar is het nog wat vroeg voor, maar het aangepaste FTK lijkt geen oplossing te bieden voor de fundamentele problemen van het FTK. Hersteltermijnen worden wat opgerekt maar tegelijkertijd moeten buffers worden verhoogd. Het aangepaste FTK is daarmee nog steeds geen passend framework voor een realistisch en reëel pensioenstelsel.

Sako ZeverijnSako Zeverijn, Bestuursvoorzitter, Stichting Pensioenfonds Xerox, Intern toezichtsorgaan, Stichting Pensioenfonds Robeco, Bestuurslid, Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, Vice-voorzitter Stichting Pensioenfonds Tandartsen

Neen, de regels zijn een keurslijf dat zonder onderscheid voor alle fondsen wordt toegepast. De fondsen verschillen onderling veel en hebben juist behoefte aan variatie in regels. De regels moeten rekening houden met de karakteristieken van het fonds.Het is, bijvoorbeeld, lang niet in alle gevallen nodig om buffers zo ver op te bouwen als in de regels wordt voorgeschreven. Als deelnemers een grotere bereidheid hebben voor risico dan zijn zulke grote buffers niet nodig.

Steeph CustersSteeph Custers, ‎Bestuurder pensioenen FNV Bouw

Integendeel: na invoering van dit nieuwe FTK draagt ieder zijn eigen kruis: deelnemers, werkgevers, pensioenfondsbesturen en uiteindelijk ook Nederlands consumenten.

 • Deelnemers omdat de verwachte koopkracht door indexatiebeperkingen de komende 15 jaar daalt met 5 %. Dit tast het vertrouwen in deelnemers op een behoorlijk pensioen verder aan, nu ze de afgelopen 5 jaar al gemiddeld 10% indexatie zijn misgelopen.
 • Werkgevers omdat de lagere premiekosten door de versoberde regeling grotendeels teniet wordt gedaan door zwaardere premie-eisen. Ruimte in de premie voor reparatie van regelingen en indexatie verdampen.
 • Voor besturen van pensioenfondsen, omdat de overheid het laatste stukje beleidsvrijheid van hen en dus van hun deelnemers afpakt.
 • Voor consumenten vanwege de verdere vertragende groei van de Nederlandse economie, omdat alleen al door 5% hogere buffereisen de inkomensbesteding van pensioengerechtigden bij invoering in 2015 minstens een paar miljard gaat dalen.

Tot slot generiek gesproken: dit wetsvoorstel is onnavolgbaar complex, leidt tot stijging uitvoeringskosten, en wordt ad hoc en overhaast ingevoerd.

Michiel J. Hietkamp, voorzitter CNV Jongeren

CNV Jongeren voorzichtig positief over Nieuwe Financiële Toetsingskader

CNV Jongeren is niet ontevreden met het nieuwe financiële toetsingskader, dat twee weken geleden naar de tweede kamer is gestuurd. Het nieuwe toetsingskader is symmetrischer dan het oude. Waar financiële meevallers voorheen enkel ouderen ten goede kwamen, worden ze nu ook met jongeren gedeeld. In ruil daarvoor delen jongeren nu ook mee met schokken, waardoor het pensioen van onze grootouders zekerder wordt.

Ik ziehet nieuwe FTK als een stap vooruit. Wij pleiten al jaren voor een symmetrischer pensioen, waarbij risico gelijk gedeeld wordt. Dit is eenstap in de goede richting.

CNV Jongeren ziet ook enkele nadelen in het nieuwe FTK. Zo bestaat er een flinke kans dat fondsen eeuwig in een herstelfase blijven hangen. Langdurige hersteltermijnen zijn zeer schadelijk voor pensioen. Pensioenfondsen worden dan gedwongen tot continu kortetermijndenken, terwijl juist het kunnen voeren van goed langjarenbeleid van belang is.Ik ben dusvoorzichtig positief. Dit FTK is een mooi tussenstation. CNV Jongeren houdt echter haar ogen op het eindstation: een goed pensioencontract voor jong en oud. Dát eindstation kunnen we enkel bereiken door de toekomstdialoog, die nu gaande is.”Het Pensioen Forum – 1 en 2 oktober 2014

Op 1 en 2 oktober 2014 vindt de 8e editie van het Pensioen Forum plaats. Bovenstaande pensioenbestuurders gaan tijdens dit congres dieper in op het nieuwe FTK en de gevolgen ervan.

Verdere sprekers zijn o.a. Gerard Riemen (Algemeen directeur Pensioenfederatie), Emilie Schols (Lid RvT Pensioenfonds DNB) en Ton Heerts (Voorzitter FNV).

Meer informatie over het programma, alle sprekers en diverse interviews vindt u terug op de website van het Pensioen Forum.

Over euroforum

Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties

Bekijk ook

PSD3 & PSR: New EU proposals game-changing for payments?

The European Commission published proposals for PSD3 and PSR1 On 28 June 2023, the European …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *