Juridisch

Liever ondernemer dan resultaatgenieter?

De laatste jaren is het aantal ondernemers in Nederland fors toegenomen. Deze stijging zit hem met name in de toename van de zzp'ers. Dit zijn ondernemers zonder personeel in dienst. Dergelijke ondernemers hebben vaak nog een baan naast hun kleine/startende onderneming. Deze constructie biedt hen enige financiële zekerheid terwijl zij ...

Lees verder »

Welstandscommissie mag bouwplan beoordelen op toekomstbeeld omgeving

Bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan welstandseisen mag de welstandscommissie het bouwplan onder meer bezien in het licht van een al dan niet wenselijk toekomstbeeld van de omgeving. Aldus de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) in een recente uitspraak. Casus Burgemeester en wethouders van Heemstede verlenen een omgevingsvergunning ...

Lees verder »

Bedrijven gaan niet goed om met privacygegevens werknemers

Deze week werd bekend dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in 2013 ruim 900 klachten heeft ontvangen over bedrijven die inbreuk maakten op privégegevens van werknemers. Dit is bijna 13% van alle meldingen over privacyschending die het college dat jaar heeft ontvangen. Een groot en opvallend percentage. Werknemers mogen er ...

Lees verder »

Geintegreerd contractsbeheer: natuurlijk loopt de juridische afdeling voorop!

Artikel door:Jurist van de Zaakin De proactieve bedrijfsjurist, Legal management Bedrijfsjuristen worden door organisatiebreed project meer als business partner gezien. Bernadette van Leeuwen, hoofddocent van de verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist, schreef een blog over geïntegreerd contractsbeheer en de rol van de juridische afdeling hierin: "De tijd die juristen investeren ...

Lees verder »

Huurverhoging woonruimte

Door: Mr. Anky Kloosterman De huurder van woonruimte geniet een hoge mate van bescherming op het gebied van huurprijzen. De huurprijsbepalingen zijn van dwingend recht. Deze regels zijn dus altijd van toepassing, ook al hebben partijen in de huurovereenkomst andere afspraken gemaakt. De regelgeving ziet o.a. op de hoogte van ...

Lees verder »

Ondernemingsrecht en corporate governance op de drempel van 2013

Door: Bernadette van Leeuwen, www.juristvandezaak.nl Van de volgende ondernemingsrechtelijke onderwerpen gaat de controller in 2013 zeker iets merken. PersonenvennootschappenEr vindt een onderzoek plaats onder vakgenoten, waaronder bedrijfsjuristen, naar de gewenste vormen van personenvennootschappen. Zoals u misschien weet is in september 2011 het wetsvoorstel personenvennootschappen door de verantwoordelijke minister ingetrokken. De ...

Lees verder »

Uitwerking extramuraliseren zorgzwaartepakketten

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner stelt in een brief aan de Tweede Kamerleden de uitwerking van het extramuraliseren van dezorgzwaartepakketten aan de orde. In het kort komt deze brief op het volgende neer: 1 januari 2013 worden de volgende ZZP's geextramuraliseerd: ZZP ...

Lees verder »